Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้นำโรงพยาบาลเอกชนในย่านลาดพร้าว

พันธกิจ

ให้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการที่ประทับใจ รับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง