Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (2) ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย ด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา และ (3) ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ โดยมีลักษณะการให้บริการได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) และใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลลาดพร้าว (“โรงพยาบาลฯ”) ขนาด 180 เตียง ซึ่งเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล ผสมผสานคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลฯ ให้บริการด้านการรักษาที่ได้มาตรฐานพร้อมสรรพ ในทุกสาขาการแพทย์ อาทิเช่น อายุรกรรม กุมารเวช สุขภาพสตรี จักษุ โสตศอนาสิก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ หัวใจและประสาทวิทยา ผิวหนังและความงาม ทันตกรรม และไตเทียม เป็นต้น อีกทั้งโรงพยาบาลฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศ ที่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุที่อาศัยอยู่ในย่านลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียง โดยโรงพยาบาลฯ มีการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และการให้บริการผู้ป่วยใน ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีห้องพักผู้ป่วยที่หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง


ลักษณะการให้บริการแบ่งตามการให้บริการผู้ป่วย

1) การให้บริการผู้ป่วยนอก

ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯสามารถให้บริการในทุกสาขาการแพทย์ โดยปัจจุบันมีห้องให้บริการตรวจรักษาและห้องหัตถการทั้งสิ้น 113 ห้อง สามารถให้บริการลูกค้าได้สูงสุดประมาณ 3,400 คนต่อวัน รายละเอียดของศูนย์มีดังต่อไปนี้


ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
ศูนย์หัวใจและประสาทวิทยา
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์โสตศอนาสิก ศูนย์จักษุทั่วไป
ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์พัฒนาการเด็ก
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหนัก ศูนย์จักษุวิทยา
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ศัลยกรรมผิวหนังและความงาม

2) การให้บริการผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลฯ มีห้องพักผู้ป่วยให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 109 ห้อง รวม 180 เตียง โดยภายในห้องพัก โรงพยาบาลฯ เน้นในด้านความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ภายใต้บรรยากาศที่มีความอบอุ่นเสมือนพักอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีต่อผู้ป่วย โดยมีห้องพักจัดเตรียมไว้ให้บริการหลายประเภทตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ห้องรวม 8 เตียง ห้องรวม 4 เตียง ห้องพิเศษเตียงคู่ ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ห้อง VIP ห้อง Suit ห้อง ICU และห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้บริการ

1) กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย

1.1) กลุ่มผู้ชำระเงินเอง คือ ผู้ใช้บริการมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ไม่ได้ใช้สิทธิประกันใดๆ รวมถึงกลุ่มสมาชิก ที่ได้รับสิทธิส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลฯ

1.2) กลุ่มคู่สัญญา เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่ทางบริษัทต้นสังกัดมีการทำสัญญาการใช้บริการรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีกรมธรรม์ประกันกับบริษัทประกัน กลุ่มผู้ใช้บริการสังกัดองค์กรที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลฯ เช่น สถาบันการศึกษาและบริษัทคู่สัญญา เป็นต้น และกลุ่มผู้ใช้บริการตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันคู่สัญญาหรือองค์กรคู่สัญญาโดยตรง

1.3) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มคนไข้ต่างประเทศ รวมถึงผู้ใช้บริการที่มีสิทธิอื่นๆ ได้แก่ กองทุนเงินทดแทน ผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน และ 3 กองทุนฉุกเฉินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

2) กลุ่มประกันสังคม โดยโรงพยาบาลฯ ให้บริการผู้ใช้บริการตามสิทธิประกันสังคม ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม ตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

กลุ่มธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา

สำหรับธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย ด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยานั้น ดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ AMARC โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.14 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

AMARC ดำเนินธุรกิจการตรวจวิเคราะห์วิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งลักษณะการให้บริการตามห้องปฏิบัติการได้ดังนี้ (ก) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ตรวจผลิตผลด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งสามารถทดสอบ/วิจัยทางด้านจุลินทรีย์และเชื้อปนเปื้อน การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการเพื่อนำผลตรวจวิเคราะห์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสินค้า รวมถึงการขอใบรับรองคุณภาพต่างๆ เป็นต้น (ข) การตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์ เช่น การตรวจหาสารประกอบในตัวยาหรือสารปนเปื้อน (ค) การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อส่งผลในการวิเคราะห์อาการของผู้ป่วย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และ (ง) การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อรับรองผลการสอบเทียบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น เครื่องชั่ง และเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ

ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ ดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ ABMC โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ถือเป็นธุรกิจสนับสนุนงานของโรงพยาบาลฯ และการพัฒนาธุรกิจในบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อให้บริการการสนับสนุนงานทางด้านเวชสถิติของโรงพยาบาลฯ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำค่าสถิติการรักษาของผู้ป่วยประกันสังคม นอกจากนี้ ABMC ให้บริการสนับสนุนงานด้านกฎหมายของโรงพยาบาลฯ โดยให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ฟ้องร้องบังคับคดี ติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจ โดย ABMC ว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและร่วมบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจ วางแผนงาน กำหนดนโยบายธุรกิจ ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ