Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

งบการเงิน

เลือกปี :
ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559
{ 487 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
{ 259 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
{ 381 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
{ 376 KB }

ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558
{ 688 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558
{ 668 KB }
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558
{ 1.27 MB }

ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557
{ 4.43 MB }

ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556
{ 4.2 MB }

ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555
{ 1.53 MB }