Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

มาตรฐานโรงพยาบาล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

นาย อานันท์ ปันยารชุน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลลาดพร้าว

เดือนตุลาคม 2542

ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002-1994

เดือนกันยายน 2544

ได้รับการรับรองมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001-1999

เดือนมีนาคม 2546

ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Accreditation (HA)