Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
โปรแกรมตรวจสุขภาพตา
ชุดที่ 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน
ราคา 790 บาท
รายการตรวจ
        -  VN ตวจประเมินการมองเห็นเบื้องต้น
        -  AUTO วัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
        -  ตรวจตาบอดสี
        -  วัดความดันตา
        -  ตรวจตาแห้ง
        -  ตรวจโดยใช้เครื่อง Slit lamp
        -  พบจักษุแพทย์
ชุดที่ 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ราคา 1,090 บาท
รายการตรวจ
        -  VN ตรวจประเมินการมองเห็นเบื้องต้น
        -  AUTO วัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
        -  วัดความดันตา
        -  ตรวจโดยใช้เครื่อง Slit lamp
        -  ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Direct Ophthalmoscope/ Indirect Ophthalmoscope
        -  ขยายม่านตาตรวจจอประสาทตา
        -  Fundus ถ่ายภาพตรวจจอประสาทตา   
        -  พบจักษุแพทย์
ชุดที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดต้อกระจก
ราคา 1,090 บาท
รายการตรวจ
        -  VN ตรวจประเมินการมองเห็นเบื้องต้น
        -  AUTO วัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
        -  ตรวจตาบอดสี
        -  วัดความดันตา
        -  ตรวจโดยใช้เครื่อง Slit lamp    
        -  วัดเลนส์ตาด้วยเครื่อง IOL Master
        -  Fundus ถ่ายภาพตรวจจอประสาทตา  
        -  พบจักษุแพทย์
ชุดที่ 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ป่วยเพื่อคัดกรองต้อหิน
ราคา 2,490 บาท
รายการตรวจ
        -  VN ตรวจประเมินการมองเห็นเบื้องต้น
        -  AUTO วัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
        -  ตรวจตาบอดสี
        -  วัดความดันตา
        -  ตรวจโดยใช้เครื่อง Slit lamp
        -  Fundus ถ่ายภาพตรวจจอประสาทตา
        -  OCT ตรวจสแกนความหนาเส้นประสาทตา
        -  CTVF ตรวจลานสายตา
        -  พบจักษุแพทย์
ชุดที่ 5 โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก
ราคา 990บาท
รายการตรวจ
        -  VN ตรวจประเมินการมองเห็นเบื้องต้น
        -  AUTO วัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
        -  ตรวจตาบอดสี
        -  ตรวจเช็คแว่น  
        -  ตรวจโดยใช้เครื่อง Slit lamp   
        -  ตรวจการมองภาพ 3 มิติ
        -  ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Direct Ophthalmoscope/ Indirect Ophthalmoscope
        -  ตรวจตาเข ตาเหล่ ตาขี้เกียจ    
        -  พบจักษุแพทย์
*** ราคาแพคเกจสำหรับคนไทยเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาคาร 2 ชั้น 4 
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2440, 2441