Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มยังขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้ ทั้งนี้ช่วงปลายปีและต่อเนื่องในปี 2559 ได้รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทำให้แนวโน้มการขยายตัวเติบโตขึ้นตามมาตรการสนับสนุนทั้งการใช้จ่ายและการลงทุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการส่งออก แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทช่วยให้ส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้นและส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องผู้ประกอบการดีขึ้น การปรับตัวของสินค้าเกษตร ราคาน้ำมันที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ทำให้โรงพยาบาลเอกชนต้องมีการปรับตัวรองรับปัจจัยลบรอบด้านทั้งภาวะด้านการเมือง ภาวะการณ์เติบโตทางเศรษฐกิจ การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชน การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ อัตรากำไร และกำไรสุทธิ โดยยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การหาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย และการบริการครบวงจร มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ ตอบรับผู้บริโภคได้ในทุกด้าน สร้างจุดขายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ พร้อมทั้งลูกค้าต่างชาติ และรองรับการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงปี 2559

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ตามเป้าหมาย สร้างผลสำเร็จเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่งผลให้ผลประกอบการในรูปแบบของ รายได้ อัตรากำไร และกำไรสุทธิ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7

ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลการสรรหาแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มุ่งให้ความสำคัญ เน้นคุณภาพการรักษาและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และรองรับสถานการณ์โรคที่ปัจจุบันมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีความสามารถมาพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และสร้างความพึงพอใจและความภักดีสูงสุดให้กับผู้รับบริการ

และบริษัทฯได้ดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจและเห็นศักยภาพ สามารถเข้าร่วมลงทุน โดยบริษัทฯ จะเริ่มขยายธุรกิจจากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติจากเจซีไอ (JCI-Joint Commission International), ศูนย์การแพทย์ประกันสังคม, ศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลลาดพร้าวลำลูกกา เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านดำเนินการ เพิ่มศักยภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และผู้ลงทุน

ท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ทั้งการบริการ ดูแลและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล นำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ประธานกรรมการบริษัทฯ