Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยมี นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
การแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล 
        การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่สมวัย และเพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกของเด็กในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกิจกรรมมากมายภายในงานได้แก่ การประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและพัฒนาการเด่น ชมการแสดงของน้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ กว่า 10 โรงเรียน ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลลาดพร้าว