Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
โครงการคลินิกเยี่ยมโรงเรียน  โครงการ "คลินิกเยี่ยมโรงเรียน" 
         โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมบุคลากรมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ภายใต้โครงการ "คลินิกเยี่ยมโรงเรียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560