Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวได้ออกหน่วยตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานประจำปี และให้ความรู้เรื่องโรค การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ปัญหาโรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ ทางโรงพยาบาลลาดพร้าว ผู้นำโรงพยาบาลเอกชนในย่านลาดพร้าวให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวม จึงได้สนับสนุนจักษุแพทย์ พญ. สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักษุโรงพยาบาลลาดพร้าวในการตรวจตาและให้ความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พศ. 2562 ณ ศูนย์บริการธารณสุข 15 ลาดพร้าว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาทันเวลา และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา