Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
จักษุแพทย์ออกหน่วย ตรวจเบาหวานขึ้นตา ต้อกระจกและต้อหิน  แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะช่วยให้สามารถตรวจคัดกรองจอตา  ในผู้ป่วยเบาหวานทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือในการตรวจอัตโนมัติ  แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง  ที่ไม่สามารถตรวจโดยเครื่องมือดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องตรวจโดยจักษุแพทย์  

โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกับ โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี นำโดยแพทย์หญิงสุจินตนา ตันฑเทอดธรรม ออกหน่วยตรวจสุขภาพจอตาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจต้อกระจ และต้อหิน  จำนวน 100 คน  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562