Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
{ 324 KB }
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
{ 325 KB }
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2561
{ 781 KB }
รายงานประจำปี 2560
{ 21.3 MB }
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561
{ 443 KB }
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
{ 489 KB }
รายนามประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
{ 444 KB }
ข้อบังคับในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
{ 293 KB }
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
{ 310 KB }
ข้อมูลกรรมการอิสระ ปี 2561
{ 514 KB }
นิยามกรรมการอิสระ
{ 133 KB }
MAP Hotel
{ 1389 KB }
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
{ 238 KB }
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
{ 321 KB }
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
{ 416 KB }
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
{ 428 KB }
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
{ 207 KB }
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2560
{ 728 KB }
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
{ 3 MB }
สารสนเทศตามบัญชี (2)
{ 728 KB }
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2559
{ 7445 KB }
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560
{ 946 KB }
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560
{ 245 KB }
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2559
{ 2.14 KB }
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559
{ 5.28 MB }
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559
{ 150 KB }
รายงานประจำปี 2558 / งบการเงินประจำปี 2558
{ 2.55 MB }