Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี :
ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
{ 198 KB }
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
{ 418 KB }
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
{ 182 KB }

ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2558
{ 66 KB }
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2558
{ 384 KB }