Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Health knowledge

<< Back
5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่  5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

        “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ แต่ลาภประเสริฐนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วย
เริ่มด้วยการ...
ปิด...ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม
ล้าง...ล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร
เลี่ยง...เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย
หยุด...หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรม
และฉีด...ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่