Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้หมายเหตุ : *ปัจจุบัน LP2 ไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงการจะก่อสร้าง และดำเนินโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยจะลงทุนผ่าน LP2 (สำหรับรายละเอียดของโครงการโรงพยาบาลใหม่ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)