Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

คณะกรรมการบริษัท

 • ศ. ดร. นพ. สมศักดิ์ โล่เลขาประธานกรรมการ
 • นายพิพัฒน์ เศวตวิลาศรองประธานกรรมการ
 • รศ. นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาคกรรมการ
 • ดร. อังกูร ฉันทนาวานิชกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ทญ. สุภาพร คัณธามานนท์กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
 • นพ. สมเชาว์ ตัณฑเทิดธรรมกรรมการ
 • นางวิชชุดา อำพรผลกรรมการ
 • ผศ. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทรกรรมการอิสระ
 • นายกุณฑล นาคพรหมกรรมการอิสระ
 • นางเบ็ญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์กรรมการอิสระ
 • นางสาวทิพวรรณ อุทัยสางกรรมการอิสระ
 • นายวิทวัส เพิ่มผลเลขานุการบริษัท