Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558